top

Αίτηση Εγγραφής

Όργανα Διοίκησης

Το περιοδικό μας

Το βιβλίο μας

Exclusive Deals

NewsLetter

Εισάγετε το e-mail σας για να συμπεριληφθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας

Σύνδεση

Eισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να υποβάλετε τα σχόλια σας

On Line

We have 26 guests and no members online

Υπηρεσία Ασύλου , Αρχή Προσφυγών και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Print Email
 
Του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΜΠΟΥΡΑ Γεώργιου  
  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
 
Η Υπηρεσία Ασύλου θεσπίστηκε με τον νόμο 3907/2011 (Α΄ 7) και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή αρχή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου και, ευρύτερα, διεθνούς προστασίας. 
 
Αποστολή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το νόμο, είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, για τα αιτήματα ασύλου που υποβάλλονται στη χώρα μας. Η Υπηρεσία επίσης θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της. 
 
Τέλος, η Υπηρεσία αυτή  παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στη νέα Αρχή Προσφυγών, που ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011 και θα εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις προσφυγές κατά αιτημάτων διεθνούς προστασίας που απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό. Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Προΐσταται αυτής Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών. 
 
H Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία εδρεύει στην Αθήνα και ασκεί τις αρμοδιότητές της σε όλη την επικράτεια.
 
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου. Τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου  εδρεύουν και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή συμμετέχουν σε κινητές ή έκτακτες μονάδες πρώτης υποδοχής. Κατ΄ εξαίρεση, Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου δύνανται να ιδρύονται προσωρινά σε χώρους εκτός των παραπάνω εγκαταστάσεων πρώτης υποδοχής, με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που συνδέονται με την αποστολή της Υπηρεσίας. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ          
 
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής θεσπίστηκε με το νόμο 3907/2011. Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (μεταναστών και προσφύγων) είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Η υποδοχή αυτή, εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοινωνική στήριξη, η ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων. Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ασύλου ή άλλης μορφής διεθνούς προστασίας, η απόφαση θα λαμβάνεται αμέσως από την Υπηρεσία Ασύλου. Αλλοδαποί που δεν θα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα, θα απελαύνονται. Οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται από περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης υποδοχής σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία ασύλου, που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες σε όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής θα έχει ως αποτέλεσμα την τήρηση της τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, δεδομένου ότι θα γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων των αλλοδαπών. 
 
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί αυτόνομη Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και της οποίας προΐσταται  Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών. 
 
Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής προΐσταται των περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής. Μέσω της Υπηρεσίας αυτής ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των περιφερειακών υπηρεσιών της, εξασφαλίζοντάς τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ          
 
Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  έχει συσταθεί  επίσης και λειτουργεί με τον ίδιο νόμο η Αρχή Προσφυγών, η οποία εξετάζει τις προσφυγές αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. 
 
Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, που συγκροτούνται, ανάλογα με τον αριθμό των προσφυγών που υποβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θητεία δύο ετών που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η τοπική τους αρμοδιότητα.
 
Οι Επιτροπές Προσφυγών απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως Πρόεδρο, έναν Έλληνα υπήκοο που υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. με τίτλο σπουδών νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.
 
Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί και να επισημανθεί, με τον πλέον φανερό τρόπο, η  κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βρίσκεται υπό επιτήρηση από τους  Διεθνείς Οργανισμούς όχι μόνο για την οικονομία. Βρίσκεται υπό επιτήρηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα εντεινόμενα φαινόμενα της παράνομης μετανάστευσης και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι ζητούν άσυλο. 
 
Και αυτό συμβαίνει διότι εδώ και χρόνια δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας ως προς την αντιμετώπιση αυτών των φαινόμενων. Δεν είμαστε συνεπείς όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το νομικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Διότι εδώ και χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, δεν έχει κάνει κανείς τίποτα για να φτιάξει διοικητικές δομές και υποδομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Θέλω να τονίσω εδώ ότι τον τελευταίο χρόνο δίνεται στην κυριολεξία ένας  αγώνας δρόμου ο οποίος ξεκίνησε από το σημείο μηδέν. Ξεκίνησε,  δηλαδή,  από τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει  Προεδρικά Διατάγματα  και Νόμους σχετικά με την πολιτική ασύλου και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Όπως γνωρίζετε, αυτή η νομοθετική εργασία εξαρτάται από ανελαστικά χρονοδιαγράμματα, καθώς υπάρχουν οι διαδικασίες και προθεσμίες, που προβλέπονται από το Σύνταγμα, και οι νόμοι, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συντμηθούν.  
 
Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να βρίσκεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελληνικά σύνορα σύμφωνα με τη Συνθήκη Σένγκεν είναι ευρωπαϊκά σύνορα. 
Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να δίνει τη μάχη της και όλες τις δυνάμεις της για τη φύλαξη και την επιτήρηση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων και για το λόγο αυτό απαιτείται και η αντίστοιχη οργάνωση των Αρχών που είναι επιφορτισμένες με αυτό το ρόλο και με αυτό το καθήκον. 
 
Στην Ελλάδα, οι Αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το καθήκον της επιτήρησης των συνόρων είναι, για μεν τα χερσαία σύνορα, η Ελληνική Αστυνομία, για δε τα θαλάσσια σύνορα, το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή. 
 
Αυτή η διευκρίνιση έχω την αίσθηση ότι είναι απολύτως αναγκαία και χρειάζεται να τη λέμε γίνεται πολύ συχνά για να μπορούμε να επανατοποθετούμε την προβληματική μας και κυρίως να υπενθυμίζουμε τη δικαιολογητική βάση όλων των νομοθετικών πρωτοβουλιών  σ' αυτήν την υπόθεση. 
 
Πριν από ένα χρόνο περίπου,  εγκρίθηκε για πρώτη φορά, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της χώρας μας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, σε συμφωνία των Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρόγραμμα για το οποίο όχι απλώς δεσμεύεται η χώρα μας, αλλά βρίσκεται και υπό διαρκή επιτήρηση. Και όταν λέμε «υπό διαρκή επιτήρηση», είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε διαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, γιατί πολλά από αυτά τα θέματα είναι θέματα διακυβερνητικής συνεργασίας και επομένως τα κράτη μέλη είναι εκείνα τα οποία έχουν τον πρώτο λόγο. 
 
Είναι αναγκαίο να επισημανθεί, ότι αν και για την υπόθεση Σένγκεν, βρισκόμαστε σε διαρκή επιτήρηση για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια της συνθήκης, όμως το θέμα δεν έχει κλείσει.
 
Παραμένει πάντα και ελλοχεύει ο κίνδυνος, είτε της αποβολής της χώρας μας, είτε ενός σταδιακού παγώματος της σχέσης Ελλάδας – Σένγκεν.
 
Kαι αυτό δεν είναι δύσκολο, από πλευράς πρακτικής. Είναι απόφαση κάποιων κρατών να πουν ότι «κύριοι, εμείς κάνουμε πλέον ελέγχους στα αεροδρόμια και στα λιμάνια μας σε όλους τους προερχόμενους από την Ελλάδα». Αυτό αυτομάτως σημαίνει ακύρωση της ίδιας της λειτουργίας του Σένγκεν.
 
Επομένως, και συνοψίζοντας τα παραπάνω, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία έχει η χώρα μας και πέρα από την επιτήρηση όπου ούτως ή άλλως βρίσκεται η ελληνική οικονομία, εγώ θέλω να υπενθυμίσω σε όλους και κυρίως προς την ελληνική κοινωνία και τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, ότι η χώρα μας βρίσκεται σε επιτήρηση και στον τομέα της ασφάλειας.
 
Αυτό δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναπτύσσεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Και επειδή ο τομέας της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο ευαίσθητος για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών,  η κριτική την οποία δέχεται η χώρα μας και η αγωνία και η ευαισθησία των κυβερνώντων στις άλλες χώρες είναι πολύ μεγάλη, θα έλεγα ίσως και μεγαλύτερη από την ευαισθησία όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας.
 
Για παράδειγμα, εμείς χρηματοδοτούμαστε από αυτό το πρόγραμμα με 240 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα Κράτη Μέλη κάθε μήνα. Κάθε εβδομάδα πριν, το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, στο οποίο συμμετέχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,  ενημερώνει  όλους τους Πρέσβεις στην Ελλάδα για το ποια ήταν τα βήματα τα οποία έχουμε κάνει και ποιες ακριβώς είναι οι προτεραιότητές μας. 
 
Αυτό το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας και θα συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται πολλές νέες θεσμικές λειτουργίες, όπως  η ίδρυση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, της νέας Υπηρεσίας για τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών. 
 
Παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα, λειτουργεί η άλλη δέσμευση της χώρας μας η οποία έχει φέρει την Ελλάδα σε καθεστώς εποπτείας. Είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Σένγκεν, δηλαδή το πρόγραμμα δράσης για τις σχέσεις  Ελλάδας - Σένγκεν.
 
Τι είναι αυτό το πρόγραμμα; Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες δομές όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων μας, θαλασσίων και χερσαίων, το συντονισμό όλων των υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό και επιπλέον την αντιμετώπιση των νέων θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί μέσα από, πρώτον, την απελευθέρωση των αεροπορικών συγκοινωνιών, και δεύτερον, μέσα από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. 
 
Γιατί αυτά; Γιατί η απελευθέρωση των αεροπορικών συγκοινωνιών έδωσε τη δυνατότητα σε εταιρείες χαμηλού κόστους να «πιάνουν» σε περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία προτιμούν και σε μικρά νησιά. Αυτομάτως, οι πύλες εισόδου και εξόδου από τη χώρα μας πολλαπλασιάστηκαν. Την ίδια στιγμή υπάρχει η τάση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.  Η ανάπτυξη όμως της κρουαζιέρας προϋποθέτει επίσης και τις αντίστοιχες δομές υποδοχής και ασφάλειας της κρουαζιέρας. Το βασικό αίτημα των εταιρειών προερχομένων, παραδείγματος χάρη, από το Ισραήλ με κρουαζιερόπλοια που έχουν πολίτες του Ισραήλ ποιο ήταν; Ήταν οι αυστηροί κανόνες ασφαλείας κατά την είσοδο – έξοδο και παραμονή των πλοίων μέσα στα λιμάνια. 
 
Τους θέλουμε; Εάν τους θέλουμε, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν τους θέλουμε, δεν παίρνουμε μέτρα, δεν έρχονται. 
 
Τα λέω αυτά γιατί φοβάμαι ότι μέσα στη γενική σύγχυση χάνονται και κανείς δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο τον οποίον έχει το Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή σ’ αυτές τις νέες προτεραιότητες. 
 
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ενίσχυση του Σώματος, σημαίνει αυτονομία όσον αφορά την επιχειρησιακή του δράση, σημαίνει εκπαίδευση γύρω από νέα ζητήματα, σημαίνει επιπλέον συντονισμό με τις άλλες αρχές που δεν είναι μόνον η Ελληνική Αστυνομία, αλλά είναι το Υπουργείο Εξωτερικών σε πολλές περιπτώσεις ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε άλλες περιπτώσεις, συνεργασία με τους άλλους τομείς που λειτουργούν στο πλαίσιο του πάλαι ποτέ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν την κρουαζιέρα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ακτοπλοΐα. 
 
Όμως ,την ίδια στιγμή, χρειάζεται και η συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στις νέες πολιτικές και στρατηγικές επεξεργασίες που γίνονται για τη διαμόρφωση ενός νέου δόγματος εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. 
 
Είναι εκ των ων ουκ άνευ. Είναι υποχρέωσή μας, δεν είναι εφεύρημα γενικότερα της οποιασδήποτε  Κυβέρνησης. Είναι υποχρέωση και δέσμευσή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου ΣΕΝΓΚΕΝ, δηλαδή διαχείρισης των συνόρων. 
 
Σ’ αυτό το Κέντρο, το οποίο είναι διακλαδικού χαρακτήρα, όπως γνωρίζετε, είναι επικεφαλής ο Αντιναύαρχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο κ. Μπαντιάς. Αυτή τη στιγμή είναι  στη φάση της συγκρότησης και της στελέχωσής του, και  έχουμε υποχρέωση μέχρι το τέλος του ’12 να έχει στηθεί στα πόδια του και να έχει ξεκινήσει ήδη τις λειτουργίες του.
 
Επιλογή μας πάντως όμως,  πρέπει να είναι η  εγκατάστασή του  στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής , για πολλούς και συμβολικούς λόγους. Γιατί πρέπει  να είναι κοντά στο FRONTEX για το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος τον επόμενο μήνα, σε λίγο καιρό, και εφόσον έχουμε θετική αξιολόγηση, να παραμείνει και στα επόμενα χρόνια εδώ.
 
Πιστεύω, ότι όλοι αντιλαμβάνεστε γιατί χρειαζόμαστε να είναι ο FRONTEX στην Ελλάδα. Και πολύ περισσότερο πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το συμβολισμό που έχει να βρίσκεται εδώ στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς είναι αυτό το Σώμα το οποίο έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, μιας χώρας που έχει τα πιο εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι δομές των τριών Υπηρεσιών, η λειτουργία και η στοχοθεσία των οποίων, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, βρίσκονται σε σχέση αιτιώδους συνάφειας με/είναι απολύτως συνυφασμένες με το σκοπό και το έργο του FRONTEX στην Ελλάδα.

 


bottom
11