top

Αίτηση Εγγραφής

Όργανα Διοίκησης

Το περιοδικό μας

Το βιβλίο μας

Exclusive Deals

NewsLetter

Εισάγετε το e-mail σας για να συμπεριληφθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας

Σύνδεση

Eισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να υποβάλετε τα σχόλια σας

On Line

We have 25 guests and no members online

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ Λ.Σ.: ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

Print Email

του ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΣ ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στο άρθρο 22  παράγραφος 2 του ν.3922 του 2011( ΦΕΚ 35Α), που αφορά την σύσταση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής προβλέφθηκε η θέσπιση της ειδικότητας του Νομικού Αξιωματικού και στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. προστίθενται είκοσι πέντε θέσεις ειδικότητας Νομικού που κατανέμονται κατά βαθμούς.

Οι κατατασσόμενοι είναι πτυχιούχοι σχολών πανεπιστημιακού τομέα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά ή νομικά θέματα ηλικίας μέχρι 35 ετών, η οποία συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος, μπορεί να κατατάσσονται απ΄ ευθείας στο Λ.Σ. χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Οικονομικού ή Νομικού, αντίστοιχα.
 
Εύλογα γεννάται η ερώτηση γιατί αφού υπάρχουν αξιωματικοί απόφοιτοι νομικής φέρνουμε και αξιωματικούς νομικούς ειδικών καθηκόντων. Είναι μία εύλογη ερώτηση που μου δίνει τη δυνατότητα να φωτίσω μια πτυχή του νομοσχεδίου, αλλά και της αναγκαιότητας στη μεταβατική φάση. Το  ΛΣ  έχει νομικούς, δηλαδή είναι οι αξιωματικοί οι οποίοι πήραν πτυχίο της Νομικής , εντάχθηκαν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων , έκαναν τη θητεία τους στη Σχολή του ΛΣ ,  και στη συνέχεια ορκίστηκαν αξιωματικοί.
 
Επίσης υπάρχουν και Υπαξιωματικοί ΛΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής , οι οποίοι είναι εκτός οργανικών θέσεων αλλά και Λιμενοφύλακες.
 
Με νομοθετική ρύθμιση το ΛΣ απέκτησε τη δυνατότητα να έχει ειδικούς αξιωματικούς οικονομικών καθηκόντων, δηλαδή οικονομολόγους. Και πρέπει να πω ότι οι αξιωματικοί οικονομικών καθηκόντων συμβάλλουν καθοριστικά στις αυξημένες ανάγκες που έχει το Σώμα κυρίως στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και των Θαλασσίων Συνόρων. Οι νομικοί όμως δεν είναι πολλοί. Χρειάζονται περισσότεροι νομικοί κυρίως λόγω των νέων καθηκόντων και των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται. Γιατί το ΛΣ έρχεται να καλύψει σε πρωτογενές στάδιο  όλες τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα στο θαλάσσιο χώρο με βάση τη Συνθήκη του Σένγκεν. Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ελέγχου. Επίσης,  το νέο σχήμα του Αρχηγείου του ΛΣ έρχεται να ενισχύσει το δόγμα εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, το οποίο προϋποθέτει ενισχυμένες δυνατότητες για διεθνή συνεργασία στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στη δίωξη των ναρκωτικών, στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Η απαίτηση για νομικές γνώσεις είναι μεγάλη. 
 
Όμως η υποχρέωση από την οποία απορρέει η ανάγκη πρόσληψης Νομικών Αξιωματικών είναι η συμμόρφωση με εκδοθείσες κοινοτικές οδηγίες περί δημιουργίας Μονάδων Καλής Νομοθέτησης σε κάθε Υπουργείο. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί  σχετικό νομοσχέδιο, στο δε  Υπουργείο Προστασίας η ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών συνίστανται στην δημιουργία μονάδας καλής νομοθέτησης σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ του Αρχηγείου ,πρόβλεψη η οποία έχει ενσωματωθεί στο Σχέδιο ΠΔ που ευρίσκεται για επεξεργασία στο ΣΤΕ.
 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων και Καλής Νομοθέτησης θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

α) Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες. 
β) Η μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μέριμνα εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, σε θέματα αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες. 
γ) Η νομοτεχνική επεξεργασία των αστυνομικών διατάξεων που εκδίδει ο Αρχηγός και η μέριμνα για την έγκριση και δημοσίευσή τους. 
δ) Η νομοτεχνική επεξεργασία των κανονιστικών διαταγών του Αρχηγείου. 
ε) Η μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν και σε αρμοδιότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και η διατύπωση σχολίων και προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες. 
στ) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας. 
ζ) Η επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
η) Η καθοδήγηση των Υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και η μέριμνα για την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων. 
θ) Η κοινοποίηση των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις Διευθύνσεις - Υπηρεσίες και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
ι) Η μέριμνα για την επίτευξη Καλής Νομοθέτησης δια της παροχής ερευνητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών ιδίως στους τομείς της Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, Αποκάθαρση, απλούστευση και κωδικοποίηση νομοθεσίας, μέτρηση διοικητικών βαρών και μείωσή τους, εκπόνηση μελετών κανονιστικών επιπτώσεων  καθώς και προώθηση της δημόσιας διαβούλευσης ως εργαλείου καλύτερης νομοθέτησης 
ια) Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν στο ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. 
ιβ) Η συλλογή των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων που αφορούν στο ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.  
ιγ) Η συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει το ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. και η κωδικοποίησή της. 
ιδ) Η μέριμνα έκδοσης συλλογής οργανικών νόμων και κανονισμών του Σώματος. 
ιε) Η φροντίδα έκδοσης, κατά θεματική ενότητα, συλλογής της νομοθεσίας που παρουσιάζει αστυνομικό ενδιαφέρον για την ενημέρωση των Υπηρεσιών ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.. 
ιστ) Η μέριμνα έκδοσης περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας και γνωμοδοτήσεων. 
ιζ) Η τήρηση του αρχείου Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η μέριμνα για τη χρήση τράπεζας και ηλεκτρονικών βάσεων  νομικών πληροφοριών και η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης νομικών συγγραμμάτων της Διεύθυνσης. 

Είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί εντός του Οργανογράμματος του Αρχηγείου, μία Μονάδα ενιαία ,η οποία θα αποτελεί την βάση ανάλυσης , κατάρτισης και προώθησης όλων των Νομοθετημάτων, τα οποία θα καταρτίζονται από τις καθύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.  Επομένως πρόδηλο και σαφές είναι ότι  Καλή Νομοθέτηση είναι η δημόσια πολιτική για την βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων, των θεσμών και των διαδικασιών παραγωγής τους. 

Η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων είναι συνοδευτικό κείμενο της ρύθμισης στο οποίο εκφράζονται οι επιπτώσεις της σε κόστη, οφέλη και διακινδυνεύσεις. Είναι ένα από τα βασικότερα μέσα εφαρμογής της πολιτικής καλής νομοθέτησης. Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας ρύθμισης. Η μέθοδος επιβάλλει, πριν τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μίας ρύθμισης, το συνυπολογισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ενδεχόμενων επιπτώσεών της τουλάχιστον στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Αποτελεί συνεπώς ένα μέσο υποβοήθησης των φορέων παραγωγής πολιτικής στο στάδιο προετοιμασίας των ρυθμίσεων. Επίσης, η ανάλυση επιπτώσεων διαλαμβάνεται των διακινδυνεύσεων που αναλαμβάνονται με την υπό εξέταση ρύθμιση, των ωφελημάτων που θα προκύψουν, και του κόστους που η ρύθμιση συνεπάγεται 

Επιπρόσθετα ως βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης, συμπεριλαμβάνονται η αναγκαιότητα, η καταλληλότητα, η αναλογικότητα, η απλότητα και σαφήνεια, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, η διαφάνεια , η επικουρικότητα και λογοδοσία. Στις παραπάνω αρχές της καλής νομοθέτησης περιλαμβάνονται τόσο αρχές του δικαίου γνωστές από την θεωρία του δημοσίου δικαίου όσο και άλλες προερχόμενες από την επιστήμη των οργανώσεων οι οποίες έχουν ενσωματωθεί, πλέον, σε ποικίλες έννομες τάξεις. Η προστιθέμενη αξία των οργανωτικών αρχών στις πάγιες νομικές έγκειται στο ότι κατά την ανάπτυξή τους, το παραδοσιακό ρυθμιστικό οπλοστάσιο μπορεί να εμπλουτιστεί με νέα εργαλεία που του επιτρέπουν να προσεγγίσει με ακόμη πληρέστερο τρόπο τους δηλωμένους σκοπούς του νόμου. 

Οι επιχειρησιακές δράσεις τις οποίες οφείλει να σχεδιάσει και εκτελέσει ο νομοθέτης/ρυθμιστής προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιταγές του άρθρου τέσσερα. Όσον αφορά την αρχή της αναγκαιότητας, δράσεις που την ενεργοποιούν σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι «ο προσδιορισμός του προβλήματος, εξαιτίας του οποίου επιδιώκεται η ρύθμιση», καθώς και «η εκτίμηση περί της ανεπάρκειας των ισχυουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπισή του». Σε σχέση με την αρχή της καταλληλότητας ως επιχειρησιακές δράσεις εξειδίκευσής της αναφέρονται «η τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της μη ρύθμισης», η  «ευσύνοπτη παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών» και η «συγκριτική ικανότητα των εναλλακτικών επιλογών να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους σκοπούς». Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας (η οποία επιτυγχάνεται και με την συνεκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων προς τους σκοπούς της ρύθμισης), ως επιχειρησιακή δράση που την εξειδικεύει, αναφέρεται η «στάθμιση των ωφελημάτων, του κόστους και των διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ρύθμισης, ιδίως στην οικονομία, την κοινωνία, τη διοίκηση και το περιβάλλον».

Τα μέσα καλής νομοθέτησης για την βελτίωση της ποιότητας της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, είναι η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, η απλούστευση, η κωδικοποίηση και η διαβούλευση. Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα μέσα καλής νομοθέτησης δεν εξαντλούν τον κατάλογο των διαθέσιμων μέσων καλής νομοθέτησης, αλλά είναι μόνο αυτά τα οποία ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου για την βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. 

Η λειτουργία των μονάδων καλής νομοθέτησης  οριοθετείται και εξειδικεύεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της κεντρικής μονάδας καλής νομοθέτησης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και των μονάδων καλής νομοθέτησης στα Υπουργεία. Η κεντρική μονάδα καλής νομοθέτησης συνεργάζεται με τις Υπουργικές μονάδες καλής νομοθέτησης για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθμίσεων και την εφαρμογή των αρχών και των μέσων της ρυθμιστικής διακυβέρνησης.

Η κεντρική μονάδα καλής νομοθέτησης ασκεί την εποπτεία, το συντονισμό και παρέχει υποστήριξη στη λειτουργία των μονάδων καλής νομοθέτησης στα Υπουργεία. Ειδικότερα, συντάσσει την έκθεση ανάλυσης των συνεπειών των ρυθμίσεων για ρυθμίσεις που προέρχονται από προτάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Πρωθυπουργού, παρέχει κατευθύνσεις και υποστηρίζει τις μονάδες καλής νομοθέτησης για την πληρότητα των αναλύσεων συνεπειών ρυθμίσεων που διενεργούν. Επιπρόσθετα και σε συνεργασία με τις μονάδες καλής νομοθέτησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων αξιολογεί τις επιπτώσεων των ρυθμίσεων οι οποίες προέρχονται από διεθνείς συμβάσεις και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στις αρμοδιότητες της Κεντρικής μονάδας καλής νομοθέτησης συμπεριλαμβάνονται επίσης η οργάνωση και ο συντονισμός προγραμμάτων και δράσεων απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας και αναπομπής των ρυθμίσεων που δεν συμβαδίζουν με τις αρχές και τα κριτήρια της καλής νομοθέτησης. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της και στη δημοσιοποίηση και ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου αναφορικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών ρυθμιστικής διακυβέρνησης, τα οποία και υποβάλλονται σε ετήσιες εκθέσεις.

Οι μονάδες καλής νομοθέτησης των Υπουργείων αποτελούν το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων προώθησης της ρυθμιστικής διακυβέρνησης σε Υπουργικό και διοικητικό επίπεδο. Ασκούν και συντονίζουν το σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και αξιολογούν – διασφαλίζουν την ποιότητα αυτών και την εναρμόνιση τους με τις αρχές της ρυθμιστικής διακυβέρνησης. 

 Παράλληλα παρέχουν τεχνογνωσία και υποστήριξη στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή απλούστευση ρυθμίσεων και συντάσσουν σε συνεργασία μαζί τους, την απαιτούμενη έκθεση ανάλυσης ρυθμιστικών συνεπειών. Σημαντική επίσης αρμοδιότητα τους αποτελεί η διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου και των διαβουλεύσεων στα πλαίσια της πολιτικής της ρυθμιστικής διακυβέρνησης και σε συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Καλής Νομοθέτησης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Επίσης σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός της μελλοντικής υποστήριξης συναδέλφων στα δικαστήρια για υποθέσεις που άπτονται των υπηρεσιακών τους καθηκόντων . Βέβαια εδώ έχει γεννηθεί ένα πρόβλημα του πως νομιμοποιούνται απόφοιτοι Νομικής να υποστηρίζουν συναδέλφους στα δικαστήρια αφού το δικαίωμα αυτό το έχουν μόνο οι δικηγόροι . Αναμένεται επεξηγηματική διασάφηση της αρμοδιότητας αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση  προκειμένου και αυτή συμπεριληφθεί στο θεσμοθετούμενο νομικό πλαίσιο.

 Για την αποτελεσματική στελέχωση, σύμφωνα και με τις ανάγκες της πολιτικής της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, των μονάδων καλής νομοθέτησης, κρίθηκε επιβεβλημένο και αναγκαίο η θεσμοθέτηση της Ειδικότητας του Νομικού για όλους τους παραπάνω δικαιολογητικούς λόγους που σας περιέγραψα.


bottom
11